Všeobecné pravidlá používania internetovej stránky a poskytovaných služieb

Informácie obsiahnuté vo všeobecných pravidlách a podmienkach sú čisto informatívne a v prípade rozporov medzi informáciami v nich uvedenými a ustanoveniami nariadenia o spoločnosti a správaní „Stávkovej spoločnosti ORION TIP SK, a.s.“ (ďalej len „nariadenie“) dohodnutého s Ministerstvom financií Slovenskej republiky majú prednosť ustanovenia nariadenia. Pravidlá prevádzkovateľa uplatňované na internetovej stránke www.oriontip.sk sú odvodené z ustanovení nariadenia.

Podstatou prevádzkovateľa stávkových hier je akceptovanie stávok od tipujúcich pri predikcii možného výsledku udalosti, športovej a spoločensky významnej udalosti (ďalej len výsledok), pričom výherná podmienka je čiastočná alebo úplná zhoda predpovede. To znamená, že registráciou na internetovej stránke www.oriontip.sk, prostredníctvo mobilnej verzie stránky  získate možnosť uzatvárať stávky v stávkovej spoločnosti „ORION TIP SK, a.s“ na základe otvoreného hráčskeho účtu a predpovedaním správneho výherného variantu hier, športu, spoločensky významných udalostí.

„Stávková spoločnosť“ je riadená organizáciu „ORION TIP SK, a.s.“ (ďalej len „prevádzkovateľ“) na základe licencie vydanej ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Adresa a sídlo prevádzkovateľa je 455, Drevárska 5, 058 01 Poprad. Miesto sídla stávkovej spoločnosti je Poprad.

Iba tí, ktorí dosiahli vek 18 rokov, majú právo uzatvárať stávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny alebo doplnky na internetovej stránke bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Tipujúci sú informovaní prostredníctvom príslušných oznámení. Stávky uzatvorené vopred zostávajú nezmenené a prijaté stávky podliehajú pravidlám vydaným v čase prijatia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zbaviť ktorúkoľvek osobu od používania svojich služieb bez zisteného dôvodu (dôvodov).

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vznikli nárokovanej strane v dôsledku používania internetovej stránky alebo jej obsahu. Táto podmienka sa vzťahuje na používanie alebo využívanie tejto internetovej stránky kýmkoľvek, nemožnosť prístupu alebo používania internetovej stránky, oneskorenie prenosu funkcií alebo údajov, prerušenie komunikácie, akékoľvek chyby alebo opomenutia na internetovej stránke.

Nahrávanie fotografií alebo videí z internetovej stránky alebo z ktorejkoľvek jej časti je povolené iba na osobné použitie. Z akýchkoľvek dôvodov je publikovanie, vysielanie alebo kopírovanie týchto informácií prísne zakázané.

Prevádzkovateľ kontroluje obsah internetovej stránky a vyhradzuje si právo zablokovať prístup k automatickým stávkam, ak existujú pochybnosti (roboti).

Pri akomkoľvek používaní programu stávkovej spoločnosti, keď hráč získa výhru, bez ohľadu na použitý druh stávkovania (internet alebo mobilné služby), pri otvorení účtu alebo pri použití existujúceho účtu, pri stávke alebo účasti na akejkoľvek hre, hráč súhlasí s aktuálnou verziu pravidiel a má povinnosť konať podľa nich.

Používaním programu, registráciou účtu, použitím existujúceho účtu, stávkami na akúkoľvek hru, získaním výhry atď., pri týchto úkonoch vždy súhlasí s dohodou a pravidlami a má povinnosť konať podľa nich.

Prevádzkovateľ nepovoľuje vytvárať účty, uskutočňovať akékoľvek vklady alebo používať vložené finančné prostriedky obyvateľmi Spojených štátov amerických a ich teritórií. Tento zoznam jurisdikcií môže prevádzkovateľ v ktoromkoľvek čase zmeniť bez oznámenia. Súhlasíte s tým, že nemáte oprávnenie otvoriť si účet, ak máte bydlisko alebo sídlo v niektorej z uvedených jurisdikcií, inak bude Váš účet zablokovaný. Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť o výbere vkladu, aktuálneho zostatku alebo akýchkoľvek iných finančných prostriedkoch umiestnených na blokovaných účtoch.