Všeobecné pravidlá a podmienky

1. Základné ustanovenia

 

1.1 Prevádzkovateľom a súčastne poskytovateľom internetových služieb a produktov na www.oriontip.sk a všetkých subdoménach ( „tzn.: *.oriontip.sk“, „ďalej len web“) je spoločnosť ORION TIP SK, a.s. IČO: 51404583 („ďalej len prevádzkovateľ“) so sídlom Drevárska 455/5, 058 01 Poprad na základe licencie Číslo: MF/8561/2019-62 vydanej Ministerstvom financií, Štefanovičova 5, Bratislava (tel: 02/59581111) dňa 24.4.2019 a právoplatnej od 10.5.2019. Pod kontrolou úradu pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava.

 

1.2 Úlohou prevádzkovateľa je poskytovanie stávkových príležítostí za účelom poskytnutia hráčom možnosť predikcií výsledkov poskytovaných stávkových príležítostí. Pričom o výbere stávkových príležítostí do ponuky rozhoduje prevádzkovateľ a hráč nemôže ovplyvniť dostupnú kategóriu stávkových príležítostí. Na základe rozhodnutia prrevádzkovateľa sú dostupné stávkové príležítostí z prostredia športu, e-športu a významných spoločenských akcií. Prevádzkovateľ ma právo bez udania dôvodu, kedykoľvek ukončiť alebo pridať niektorú zo stávkových príležítostí.

 

1.3 Hráčom sa rozumie osoba staršia ako 18 rokov, ktorá prešla procesom registrácie a bola úspešne overená prevádzkovateľom na základe dokumentov poskytnutých v procese registrácie. Prevádzkovateľ je povinný dohliadať na dodržiavanie pravidiel, ktoré ustanovil úrad pre reguláciu hazardných hier. Tzn. schvaľovacím procesom nesmie prejsť osoba mladšia ako 18 rokov, osoba ktorá sa nachádza na zozname vylúčených osôb (RVO), osoba ktorá bola zbavená svojprávnosti alebo osoba ktorá nemá občianstvo / udelené povolenie na pobyt v jurisdikcii, ktorú pokrýva licencia prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nepovoľuje vytvárať účty, uskutočňovať akékoľvek vklady alebo používať vložené finančné prostriedky obyvateľmi Spojených štátov amerických a ich teritórií. Tento zoznam jurisdikcií môže prevádzkovateľ v ktoromkoľvek čase zmeniť bez oznámenia. Každá osoba ktorá navštívi web súhlasí s tým, že nemá oprávnenie otvoriť si účet, ak má bydlisko alebo sídlo v niektorej z uvedených jurisdikcií, inak bude jej účet zablokovaný. Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť o výbere vkladu, aktuálneho zostatku alebo akýchkoľvek iných finančných prostriedkoch umiestnených na blokovaných účtoch.

 

1.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať akékoľvek zmeny na internetových službách a produktoch poskytovaných na webe bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Hráči sú informovaní prostredníctvom príslušných oznámení, za ktoré sa pokladajú email, hráčská pošta, sms, pop-up okno alebo iný oznam na webe.

 

1.5 Prevádzkovateľ nemôže upraviť alebo zrušiť stávky podané hráčom včase pred vykonanými zmenami/úpravami na webe alebo v štruktúre ponukaných stávkových príležitosti. Výnimku majú stávky, ktoré boli podané sa stávkovú príležitosť, ktorá bola zrušená, odložená alebo sa z iných dôvodov nemohla uskutočniť alebo stávka spadá do jedné bodu z kategórie „4. Základné ustanovenia – Zrušenie stávky. V tomto prípade prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť neuskutočnenie sa stávkovej príležitosti a preto ma právo vyhodnotiť túto príležitosť kurzom 1,00.

 

1.6 Prevádzkovateľ ma právo zabrániť alebo obmedziť ktorejkoľvek osobe používať jeho produkty a služby bez udania dôvodu, pokiaľ táto osoba nejakým spôsobom porušila pravidlá používania webu alebo iným spôsobom uškodila prevádzkovateľovi.

 

1.7 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vznikli hráčom v dôsledku používania webu. Táto podmienka sa vzťahuje na používanie alebo využívanie tohto webu kýmkoľvek, nemožnosť prístupu alebo používania svojho hráčskeho konta a webu, oneskorenie prenosu údajov, prerušenie komunikácie, akékoľvek chyby alebo opomenutia na webe.

 

1.8 Akákoľvek manipulácia s obsahom, ktorý je uverejňovaný na webe, za obsah sa pokladajú všetky texty, obrázky, kurzová ponuka, videa je povolená len na osobné použitie. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tohto obsahu tretím stranám alebo propagovanie za svoje je prísne zakázané a pokladá sa za porušenie pravidiel, čo môže viesť k zablokovaniu prístupu k webu.

 

1.9 Prevádzkovateľ ma právo zablokovať prístup na web a k jeho obsahu ak zistí, že obsah je skenovaný alebo inak kontrolovaný automatizovaným systémom („ďalej len robot“), ktorý slúži na automatizované uzatváranie stávok. Prístup ku hráčskemu kontu na ktorom bola zistená aktivita takýchto robotov bude zablokovaný a výhry dosiahnuté týmto spôsobom bez ohľadu na stávkovú príležitosť budú stornované.

 

 

2. Základné ustanovenia – finančné prostriedky

 

2.1 Každá finančná operácia uskutočnená na webe sa musí riadiť podľa pravidiel, ktoré sa nachádzajú v sekcii „Vklady a výbery“ a „Prímanie a výplata stávok“.

 

2.2 Akékoľvek finančné prostriedky, ktoré sa nachádzajú na hráčskom konte sú majetkom hráča a prevadzkovateľ nesmie nijak manipulovať pokiaľ hráč (vlastník hráčskeho konta) nepoverí prevádzkovateľa alebo hráč neporuší niektoré z pravidiel používania webu. Bod 1.9 a 1.3

 

2.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zadržať akúkoľvek platbu, podriadiť sa akémukoľvek vyšetrovaniu vykonávaného oficiálnou organizáciou.

 

 

3. Základné ustanovenia – Akceptovanie stávky

 

3.1 Všetky stávky sa prijímajú na základe udalostí aktuálneho programu podľa kurzov definovaných prevádzkovateľom. Stávky sa prijímajú až do skutočného začiatku zvolenej udalosti, s výnimkou LIVE stávok. LIVE stávky sú stávky, ktoré sú akceptované počas priebehu podujatia podľa uváženia prevádzkovateľa. V prípade, že bola stávka z nejakého dôvodu uzavretá po skutočnom začiatku udalosti, považuje sa za neplatnú, s výnimkou aktuálnych LIVE stávok.

 

3.2 Stávky sú neplatné, kým nie sú potvrdené a zobrazené v histórii stávok hráča. V prípade nejasností týkajúcich sa platnosti stávky je hráč povinný skontrolovať otvorené (čakajúce) stávky alebo kontaktovať službu podpory zákazníkov. Pokiaľ bude prevádzkovateľom akceptovaná stávka pri jeho priamej / nepriamej chybe, stávka zostane platná a nebude možné ju odstrániť. Hráč je zodpovedný a povinný si skontrolovať správnosť svojich údajov na tikete ešte pred jeho uzavretím a potvrdením stávky.

 

3.3 Ak vznikne spor týkajúci sa akceptovania (alebo neexistencie) akejkoľvek transakcie na účte hráča, najvyššou autoritou pri rozhodovaní o týchto záležitostiach bude databáza protokolov transakcií. Prevádzkovateľ má právo vrátiť sumu vkladu kedykoľvek pred skutočným začiatkom podujatia. V takom prípade sa uzavretá stávka alebo stávky považujú za neplatné a prevádzkovateľ o tom informuje vo svojej sekcii hráčskych správ alebo zaslaním e-mailov na e-mailovú adresu uvedenú majiteľom účtu pri registrácii.

 

3.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť výhru akejkoľvek stávky alebo kombinácie stávok na jednom tikete na 10 000 EUR.

 

3.5 Na všetky druhy stávok sa vzťahujú vopred stanovené limity, stanovené výlučne na základe rozhodnutia prevádzkovateľa, ktoré môžu byť nižšie ako limity uvedené v predchádzajúcom odseku. V prípade, že sa tento limit presiahne, má hráč právo požiadať o jeho prekročenie prostredníctvom žiadosti na platforme stávkovej hry. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prijať (úplne alebo čiastočne) alebo zamietnuť uvedenú žiadosť bez predchádzajúceho upozornenia a ďalšieho vysvetlenia.

 

3.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť požadovanú stávku alebo jej časť výlučne podľa vlastného uváženia. Všetky stávky uzatvorené prostredníctvom ktorejkoľvek hernej platformy môžu byť pred prijatím časovo oneskorené.

 

 

4. Základné ustanovenia – Zrušenie stávky

 

4.1 Prevádzkovateľ ma právo vyhlásiť stávku za neplatnú a v takom prípade sa vyhodnocuje daná stávková príležitosť kurzom 1,00. Bod 1.5

 

4.2 Stávka uzatvorená ako kumulovaná stávka zostáva platná bez ohľadu na neplatnosť zápasu alebo udalosti, ktorá je súčasťou kumulovanej stávky.

 

4.3 Stávka uzatvorená ako kumulovaná stávka nesmie nikdy obsahovať dve alebo viac udalostí, ktorých výsledky sa môžu ukázať ako podporné (súvisiace) (napr. tím X sa stane majstrom a hráč Y sa stane najlepším strelcom gólov v tej istej lige). Aj keď prevádzkovateľ podniká všetky potrebné kroky, aby zabránil takýmto možnostiam, v prípade, že k tomu dôjde, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo, výlučne na základe vlastného uváženia, vyhlásiť za neplatné všetky časti viacerých stávok, ktoré zahŕňajú príslušné podporné (súvisiace) výsledky.

 

4.4 K zrušeniu stávky môže dôjsť v prípade chýb zamestnancov alebo zlyhania softvéru (zjavné preklepy v programe, kurzy, súčty, nevýhody, nesúlad kurzov na rôznych pozíciách, netypické, nesprávne kurzy, nesprávne pomenovanie stávkových udalostí atď.) a ďalších skutočností potvrdzujúcich nesprávnosť stávok (vrátane LIVE stávok) ktoré môžu byť:

  • podstatne odlišné od tých, ktoré sú dostupné na všeobecnom trhu v čase uzatvorenia stávky
  • jednoznačne nesprávne oproti tým, ktoré sú k dispozícii na všeobecnom trhu v čase uzatvorenia stávky, vyhodnocujeme ich kurzom 1,00 a vklad bude vrátený na hráčske konto

Príklady okolností, za ktorých by tieto pravidla platili:

  1. Kurz na udalosť je ponúkaný v hodnote 40,00 a kurzy ponúkané na túto udalosť na všeobecnom trhu majú hodnotu 4,00.

  2. Okrajové hranice hendikepov (+/-) pri stávke sú ponúkané obrátene.

  3. Okrajové hranice pre celkové súčty (Viac ako / Menej ako) sú výslovne nesprávne, napr. ponúkaný má hodnotu 685,00; ak sú kurzy u ostatných bookmakerov ponúkané na všeobecnom trhu 68,50.

  4. Skóre zápasu sa zmenilo, napr. skóre je zaznamenané ako 3:0, keď je reálne skóre 0:3. V tomto prípade sa vyžaduje súhlas so zmenou kurzov.

  5. Pred zápasové stávky uzatvorené po začatí udalosti tak isto podliehajú zrušeniu stávky.

4.5 K zrušeniu stávky môže rovnako dôjsť v prípade, ak má prevádzkovateľ podozrenie zo stávkovania jednotlivcov v rámci organizovanej skupiny tipujúcich na základe rovnakých schém tipovania, resp. spoločnej IP adresy alebo totožného zariadenia.

 

4.6 K zrušeniu stávky zo strany prevádzkovateľa, môže dôjsť aj v prípade ak existuje podozrenie, že zápas alebo stávková dalosť boli dohodnuté / ovplyvnené, alebo výsledok bol už vopred známy.

 

 

5. Základné ustanovenia – Zmena pravidiel

 

5.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, úpravu a aktualizáciu akýchkoľvek podmienok, ktoré môžu súvisieť s obchodnými, právnymi (v súlade s novými zákonmi alebo predpismi) alebo so zákazníckymi podmienkami z viacerých dôvodov. Najaktuálnejšie podmienky a dátumy ich aktivácie sú k dispozícii na webe https://rules.oriontip.sk. O každej takejto zmene, úprave alebo zmene budem prevádzkovateľ informovať hráča zverejnením novej verzie podmienok na webe.

 

5.2 Hráč je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby si bol vedomý aktuálnych zmluvných podmienok používania webu a prevádzkovateľ odporúča svojim hráčom pravidelne kontrolovať aktualizácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť web, služby, produkty, softvér alebo zmeniť špecifikácie systému potrebné na prístup a používanie služieb kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

 

5.3 Ak je pre hráča zmena neprijateľná, môže prestať používať produkty a služby spojene s webom a zrušiť svoj účet. Ak hráč naďalej používa ktorýkoľvek produkt alebo službu na webe po dátume nadobudnutia účinnosti podmienok, sa každá takáto aktivita bude považovať za záväzné prijatie aktualizovaných podmienok. A to vrátane (za účelom vylúčenia pochybností) akýchkoľvek dodatkov, odstránení, nahradení alebo ďalších zmien identity prevádzkovateľa bez ohľadu na to, či si hráč preštudoval aktualizované podmienky používania služieb a produktov prevádzkovateľa.

 

 

 

6. Základné ustanovenia – Doplňujúce pravidlá

 

6.1 Každý hráč a súčasne aj prevádzkovateľ sú povinní sa riadiť pravidlami vyplývajúcimi zo všetkých pravidiel pre používanie produktov a služieb na webe uverejnených na adrese rules.oriontip.sk.