Herný plán

ORION TIP SK, a.s.

VERZIA 2020/1

Časť 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a účel herného plánu

 1. Herný plán upravuje postup spoločnosti ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 058 01 Poprad (ďalej len prevádzkovateľ) pri prevádzkovaní stávkových hier – kurzových stávok v súlade so zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov na základe licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky, resp. Úradom pre reguláciu hazardných hier (ďalej len ÚRHH).

Časť 2
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 2
Predmet a prevádzka kurzových stávok

 1. Kurzová stávka je stávková hra, pri ktorej výhra závisí od výherného pomeru a výšky stávkového vkladu. Hrá sa podľa vopred stanovených podmienok, vzťahovaných na športové, prípadne nešportové udalosti alebo udalosti s nimi súvisiace, ktorých výsledok je variabilný, nie je vopred známy a nemôže byť účastníkmi kurzovej stávky ani účastníkmi stávkovej udalosti ovplyvnený.
 2. Prevádzkovateľ prijíma kurzové stávky na:
  1. výsledky športových udalostí a udalostí s nimi súvisiacich,
  2. výsledky nešportových udalostí a udalostí s nimi súvisiacich, ak tieto neodporujú etickým a mravným princípom.
  3. výsledky virtuálnych športových podujatí – virtuálne hry ( Preteky Chrtov, Virtuálne Konské Dostihy, Virtuálne Preteky Chrtov, Virtuálne Preteky Motocyklov, Preteky autíčok)
 3. Prevádzkovateľ prijíma kurzové stávky v stávkových kanceláriách ORION TIP s obsluhou, v samoobslužných stávkových termináloch ORION TIP a prostredníctvom siete internet po založení a schválení hráčskeho účtu prevádzkovateľom v súlade s týmto Herným plánom (ďalej aj ako HP).
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť možnosti účasti na kurzových stávkach prostredníctvom kanálov uvedených v predchádzajúcom bode. Prevádzkovateľ môže obmedziť účasť celkovo, čiastkovo, na vybraný časový úsek alebo na trvalo, a to celoplošne, alebo len na vybraných prevádzkach a stávkových termináloch, prostredníctvom niektorých alebo aj všetkých hráčskych účtov, založených a vedených u prevádzkovateľa. Rovnako môže obmedziť aj účasť na kurzových stávkach prostredníctvom niektorého kanálu úplne.
 5. Manipulačná prirážka (manipulačný poplatok) je suma určená v percentách z výšky stávkového vkladu, ktorá nie je jeho súčasťou a platí ju rovnako tipujúci. Výška manipulačného poplatku je percentuálne stanovená z hodnoty stávkového vkladu vo výške 6 % pri všetkých kurzových stávkach tipovaných v stávkových kanceláriách ORION TIP s obsluhou a v samoobslužných stávkových termináloch ORION TIP. Pri kurzových stávkach tipovaných prostredníctvom siete internet, je manipulačný poplatok vo výške 0 % zo stávkového vkladu.
 6. Všetky zmeny manipulačného poplatku pre jednotlivé druhy stávok, prevádzkovateľ ORION TIP oznámi najmenej 5 (päť) dní vopred, a to prostredníctvom oznámenia vo všetkých stávkových kanceláriách ORION TIP s obsluhou, v samoobslužných stávkových termináloch ORION TIP a prostredníctvom internetovej stránky www.oriontip.sk, pričom v rovnakej lehote prevádzkovateľ ORION TIP oznámi túto aktuálnu výšku manipulačného poplatku vopred pred jeho zmenou alebo aktualizáciou Ministerstvu financií SR, ÚRHH, vykonávajúcemu správu odvodov do štátneho rozpočtu v zmysle zákona, prípadne inému úradu, ktorý vykonáva správu a dozor nad hazardnými hrami.

 

 

§ 3
Účasť na kurzových stávkach

 1. Účastníkmi kurzovej stávky sú prevádzkovateľ a tipujúci (ďalej len „hráč“ alebo „tipujúci“).
 2. Tipujúci je povinný oboznámiť sa s ustanoveniami tohto herného plánu, ktoré sú záväzné pre právny pomer medzi prevádzkovateľom a tipujúcim. Neznalosť ustanovení herného plánu alebo ich iný výklad nerobí stávku neplatnou a pri rozhodovaní prípadných sporov nemôže byť prihliadané k okolnosti, že tipujúci ustanovenia herného plánu nepozná alebo si ich inak vykladá. Použitie samoobslužného stávkového terminálu ORION TIP, podanie tiketu v stávkovej kancelárii prevádzkovateľa alebo založenie hráčskeho účtu na tipovanie prostredníctvom siete internet je potvrdením, že si hráč prečítal Herný plán, porozumel pravidlám uvedeným v HP a súhlasí byť nimi viazaný.
 3. Kurzových stávok sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať tipujúceho prostredníctvom stávkového terminálu alebo v stávkovej kancelárii s obsluhou o doklad totožnosti za účelom preukázania veku, alebo na jeho overenie v registri vylúčených osôb.
 5. Pre účasť na kurzových stávkach prostredníctvom siete internet, je tipujúci povinný najskôr  vyplniť registračný formulár pre založenie hráčskeho účtu, ktorý po schválení prevádzkovateľom môže využívať.
 6. Kurzových stávok sa nesmú zúčastniť:
 1. osoby oprávnené prijímať stávky pre prevádzkovateľa,
 2. osoby stanovujúce kurzy a/alebo osoby zaisťujúce informácie pre stanovenie kurzov (vrátane osôb stanovujúcich kurzy pre iných prevádzkovateľov kurzových stávok,
 3. osoby, ktoré sa priamo aktívne podieľajú na stávkovej udalosti, napr. tréneri, hráči, rozhodcovia, a osoby blízke, tak ako je tento pojem definovaný v ustanovení zákona č. 40/1964 Obč. Zákonník, k osobám vyššie uvedeným).
 4. pri tipovaní prostredníctvom internetovej siete osoby, ktoré sú evidované v registri vylúčených osôb alebo inak nespĺňajú podmienky Zákona o hazardných hrách.
 5. v prípade dôvodného podozrenia resp. zistenia porušenia tohto ustanovenia, je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť výplatu výhry a prehlásiť takúto stávku za neplatnú.
 1. Prevádzkovateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o účastníkoch kurzových stávok a ich účasti na stávkach. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady daňového, priestupkového a súdneho konania.
 2. Všetky takéto zmeny Herného plánu sú považované za platné hneď po uverejnení v stávkových kanceláriách ORION TIP s obsluhou, v samoobslužných stávkových termináloch ORION TIP a na internetovej stránke spoločnosti www.oriontip.sk.
 3. Hráčovou povinnosťou a zodpovednosťou je oboznámiť sa s obsahom HP, ako aj s jeho zmenami.
 4. Neznalosť Herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.

 

Vymedzenie základných pojmov

 

 

Majiteľ hráčskeho účtu je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky účasti na stávkových hrách podľa herného plánu a zákona o hazardných hrách, má zmluvný vzťah s prevádzkovateľom, je registrovaná na internetovej stránke www.oriontip.sk.

 

Tip je jednoznačne definovaná stávková príležitosť v kurzovej ponuke, kde jej úspešne uhádnutý výsledok rozhoduje o výhre.

 

Live stávka je taká stávka, kde výsledok stávkovej udalosti je možné tipovať pred a aj počas jej trvania.

Prihlasovacie meno/Email/Telefónne číslo a heslo sú prihlasovacie údaje, ktoré sú potrebné k úspešnému prihláseniu hráča do hráčskeho účtu.

 

Stávková udalosť je športová stávková udalosť alebo nešportová stávková udalosť alebo súvisiaca okolnosť, ktorá bola prevádzkovateľom vybraná a zverejnená na internetovej stránke www.oriontip.sk a pri ktorej ORION TIP prijíma za podmienok určených platným herným plánom kurzové stávky.

 

Stávkový kurz vyjadruje mieru pravdepodobnosti správneho určenia výsledku stávkovej udalosti.

 

Stávkový tiket je potvrdenie o uzatvorenej stávke.

 

Podporné udalosti sú udalosti, ktorých výsledok bezprostredne alebo čiastočne súvisí, resp. ak nastane jedna z týchto udalostí, pravdepodobnosť výhry druhej udalosti sa neúmerne zvýši.

 

Stávka (stávkový vklad) je hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry.

 

Platný výsledok stávkovej udalosti je výsledok udalosti získaný z oficiálnych zdrojov a zverejnený prevádzkovateľom.

 

Prevádzkovateľ je spoločnosť ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 058 01 Poprad, ktorá prevádzkuje stávkové hry – kurzové stávky v súlade so zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v nadväznosti na zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov na základe licencie a jej dodatkov udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky, resp. ÚRHH.

 

Kurzová stávka je stávková hra, pri ktorej výhra závisí od výherného pomeru a výšky stávkového vkladu.

 

Účastníci kurzovej stávky sú prevádzkovateľ a tipujúci.

 

Manipulačný poplatok je suma určená v percentách z hodnoty stávkového vkladu (stávky) a nie je jeho súčasťou.

 

Výhra znamená výsledok jednej hazardnej hry, na základe ktorej má hráč nárok na vyplatenie peňažných prostriedkov alebo iných majetkových hodnôt. Výhra je podmienená správnym uhádnutím vopred neznámych výsledkov stávkovej udalosti. Výška výhry sa rovná súčinu kurzu a stávkového vkladu (stávky).

AML zákon predstavuje zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ktorý ukladá prevádzkovateľovi povinnosť identifikácie hráča spočívajúcu v poskytovaní AML zákonom určených osobných údajov a v niektorých prípadoch tiež zaistenia ďalších zákonom vyžadovaných informácií a prihlásení hráča.

 

Regulačnými orgánmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ÚRHH a ďalšie príslušné subjekty podľa ustanovení zákona o hazardných hrách.

 

Sólo/jednoduchá stávka je stávka na jedinú stávkovú udalosť na tikete.

 

Kumulovaná/viacnásobná stávka je stávka na viacero stávkových udalostí tipovaných na jednom tikete.

 

Rozpisová stávka/systémová stávka umožňuje tipovať na jednom tikete viacej stávkových udalostí vo vzájomnej kombinácii a v skrátenej forme.

 

Stávka Veľká domov – peniaze späť je druh špeciálnej výhernej kumulovanej stávky so stanoveným minimálnym konečným výsledným kurzom.

 

Virtuálne športové podujatia sú elektronické, náhodne počítačom simulované podujatia, ktorých výsledok je určený generátorom náhodných čísel.

 

CashOut je funkcia, prostredníctvom ktorej má hráč možnosť predčasne vyplatiť svoju stávku (stávkový tiket) na sumu ponúkanú prevádzkovateľom, aby sa zabránilo prípadným stratám z dôvodu nepriaznivého aktuálneho výsledku udalosti alebo sa zaistil čiastočný zisk.

 

Vklad znamená úhradu peňažných prostriedkov potrebných na to, aby sa hráč mohol zúčastniť na hazardnej hre. Ide teda o vloženú peňažnú čiastku, ktorú hráč uhradí najneskôr v okamihu uzatvorenia stávky a to v hotovosti alebo bezhotovostne. Tento sa môže skladať zo stávkového vkladu (stávky) a príslušného manipulačného, resp. iného poplatku.

 

ORION PLUS TIP je nástroj, ktorým v prípade splnenia podmienok hráč môže vykonať zmeny alebo pridať nové tipy alebo udalosti v už prijatej stávke.

 

 

§ 4
Hráčsky účet

 1. Majiteľ hráčskeho účtu je fyzická osoba (tipujúci), ktorá spĺňa podmienky účasti na stávkových hrách podľa herného plánu a zákona o hazardných hrách, má zmluvný vzťah s prevádzkovateľom, je registrovaná na internetovej stránke www.oriontip.sk.
 2. Registrácia tipujúceho, založenie a schválenie jeho hráčskeho účtu prevádzkovateľom je podmienkou jeho účasti na kurzových stávkach prostredníctvom siete internet.
 3. Hráčsky účet slúži tipujúcemu najmä na účasť na stávkových hrách, na správu finančných prostriedkov, a na úhradu stávok a výplatu výhier hotovostným alebo bezhotovostným ( bankovým ) prevodom. Rovnako slúži tipujúcemu na prehľad o jeho finančných a nefinančných operáciách, hráčskej histórie  a jeho identifikačných údajov.
 4. Tipujúci na účely registrácie hráčskeho účtu predkladá prevádzkovateľovi nasledovné osobné údaje:
 1. Meno, priezvisko a titul
 2. rodné číslo, ak má pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nemá,
 3. trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt,
 4. štátnu príslušnosť,
 5. politickú exponovanosť,
 6. mobilné číslo,
 7. heslo,
 8. oslovenie,
 9. email,
 10. prihlasovacie meno.
 1. Prevádzkovateľ má právo vyžiadať od tipujúceho za účelom schválenia hráčskeho účtu zaslanie skenu, resp. fotografie, alebo osobné predloženie dokladu totožnosti a ešte jedného iného osobného dokladu, spôsobom a v lehote, ktorú určí za účelom overenia veku a totožnosti tipujúceho. Po overení týchto skutočností, môže prevádzkovateľ umožniť tipujúcemu účasť na kurzových stávkach prostredníctvom siete internet, ak tento nie je uvedený v registri vylúčených osôb.
 2. Medzi doklady preukazujúce totožnosť tipujúceho patrí najmä pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz, preukaz poistenca, povolenie k pobytu a pod.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nezrealizovaný bankový prevod, resp. za vzniknutú škodu pri prevádzaní požadovanej sumy z hráčskeho konta ak hráč pri registrácii alebo neskoršou zmenou uviedol chybné číslo bankového konta. 
 4. Prevádzkovateľ vypláca dosiahnuté výhry tipujúcemu na jeho hráčsky účet a to najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia tiketov.
 5. Výbery z hráčskeho účtu bude prevádzkovateľ zasielať iba osobe, na ktorú je tento hráčsky účet registrovaný. Žiadosť o výber prevádzkovateľ spracuje do piatich pracovných dní. Táto doba sa môže predĺžiť o čas nevyhnutný na potvrdenie správnosti údajov slúžiacich k výberu.
 6. Každý tipujúci, resp. hráč môže mať u prevádzkovateľa zriadený iba jeden hráčsky účet.
 7. Tipujúci si môže nastaviť v hráčskom účte sabaobmedzujúce opatrenia. V takom prípade, prevádzkovateľ neumožní́ prijatie stávky od tipujúceho, ktorá́ presahuje ním zadaný́ limit stanovený́ v sebaobmedzujúcom opatrení́ a v prípade, ak si tipujúci nastavil limit prehry, znemožní́ mu pokračovanie v internetovej hre od okamihu možného prekročenia nastaveného limitu prehry.
 8. Po zrušení́ hráčskeho účtu prevádzkovateľ vráti tipujúcemu zostatok peňažných prostriedkov.

 

Časť 3
USTANOVENIA O KURZOVÝCH STÁVKACH

§ 5
Stávkové udalosti

 1. Stávková udalosť je športová stávková udalosť alebo nešportová stávková udalosť alebo súvisiaca okolnosť, ktorá bola prevádzkovateľom vybraná a zverejnená na internetovej stránke www.oriontip.sk a pri ktorej ORION TIP prijíma za podmienok určených platným herným plánom kurzové stávky. Športová stávková udalosť je športová súťaž, preteky a dostihy. Nešportová stávková udalosť je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak táto udalosť neodporuje dobrým mravom. Stávková udalosť môže mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry nemá žiadny vplyv. Kurzové stávky sú prijímané na stávkové udalosti, ktoré neodporujú etickým princípom. Stávková udalosť obsahuje tipy, ktoré predstavujú možné výsledky.
 2. Kurzová stávka môže byť dohodnutá na:
  1. výsledok zápasu s tromi možnými výsledkami (domáci - 1, remíza - X, hosť - 2),
  2. výsledok zápasu s dvomi možnými výsledkami (domáci - 1, hosť - 2),
  3. dvojtipy na zápasy s tromi možnými výsledkami, že domáce mužstvo neprehrá (1X), nevyhrá (X2) alebo neremizuje (12),
  4. handicapové stávky, v ktorých je favorizované mužstvo vopred znevýhodnené stanoveným počtom gólov, resp. bodov, ktoré sa prirátavajú k dosiahnutému výsledku,
  5. duel, dvojica mužstiev, ktoré spolu síce nehrajú, ale porovnáva sa pomer nimi strelených gólov, príp. bodov v zápasoch s ich skutočnými súpermi,
  6. tercie, trojice mužstiev, ktoré spolu síce nehrajú, ale porovnáva sa pomer nimi

strelených gólov, príp. bodov v zápasoch s ich skutočnými súpermi,

 1. kombináciu čiastkového a konečného výsledku zápasu (polčas a konečný výsledok a pod.),
 2. kombináciu počtu gólov v zápase a počtu gólov v polčase,
 3. kombináciu konečného výsledku a počtu gólov v polčase,
 4. kombináciu počtu gólov v 1. a 2. polčase,
 5. kombináciu dosiahnutého hendikepu a čiastkového výsledku,
 6. kombináciu konečného výsledku a počtu gólov,
 7. kombináciu prvého gólu a konečného výsledku,
 8. čo sa stane prvé stane v zápase,
 9. čiastkový výsledok zápasu (polčas, tretina, set a pod.),
 10. presný gólový alebo bodový rozdiel vo výsledku zápasu,
 11. celkový počet gólov alebo bodov dosiahnutý v zápase,
 12. celkový počet gólov alebo bodov dosiahnutý v skupine zápasov (počet gólov v kole a pod.),
 13. počet víťazstiev alebo remíz v skupine zápasov (počet remíz v jednom kole súťaže a pod.),
 14. dosiahnutie, resp. nedosiahnutie gólu mužstvom v zápase,
 15. víťazstvo (V), prípadne umiestnenie jednotlivca, pretekára, účastníka alebo družstva do určitého miesta, alebo na určitom mieste v preteku, prípadne v súťaži,
 16. duel, ktorý jednotlivec, pretekár, účastník alebo mužstvo dosiahne v preteku alebo v súťaži lepší výsledok, alebo umiestnenie
 17. výsledný čas a prípadné rozdiely voči nemu,
 18. ostatné výsledky so športovou udalosťou súvisiace (ktoré mužstvo bude mať výkop, počet žltých, príp. červených kariet, ktoré mužstvo bude kopať prvý roh, ktoré mužstvo dosiahne prvý gól v zápase, ktoré mužstvo v súťaži postúpi, kto bude najlepší strelec, kolo ukončenia zápasu v boxe a pod.),
 19. ostatné výsledky na výkon tímu (počet nabehaných kilometrov, počet prihrávok, počet krátkych prihrávok, počet stredných prihrávok, počet dlhých prihrávok, držanie lopty, počet striel, počet striel na bránu, počet faulov, počet ofsajdov, počet priamych kopov, počet zákrokov, počet vhadzovaní, počet 2-minútových vylúčení, počet bodyčekov, počet zablokovaných striel, a pod.),
 20. ostatné výsledky na výkon jednotlivca (strelec gólu v zápase, počet strelených gólov jednotlivca v zápase, kto bude hráč zápasu, dosiahne kanadský bod v zápase, dosiahne asistenciu v zápase a pod.),
 21. stávka bez remízy – je stávka pri ktorej je potrebné správne určiť víťaza stretnutia v riadnom hracom čase. V prípade nerozhodného výsledku sa stávka vyhodnotí ako anulovaná.
 22. výsledok nešportovej udalosti (voľby, súťaž krásy, spevácka súťaž a pod.) a výsledky s nešportovou udalosťou súvisiace.

§ 6
Nešportové stávkové udalosti

 1. Nešportová stávková udalosť je podľa §8 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak táto neodporuje dobrým mravom.
 2. Prevádzkovateľ môže vypísať stávky súvisiace s výsledkom nasledovných nešportových udalostí:

a) Prezidentské voľby v SR a zahraničí

- kto bude budúci prezident

- kto postúpi do druhého kola

- bude prezident zvolený v prvom kole

- aký bude vek nového prezidenta v deň zvolenia

- aká bude volebná účasť v prvom kole v %

- aká bude volebná účasť v druhom kole v %

- kto z dvojice kandidátov získa väčšiu podporu v prvom kole v %

- akú podporu získa kandidát v prvom kole v %

- akú podporu získa kandidát v druhom kole v %

b) Komunálne voľby v SR

- kto bude budúci primátor v jednotlivom meste

- akú podporu získa kandidát v %

- volebná účasť v jednotlivých mestách a obciach v %

c) Parlamentné voľby v SR

- celkové poradie podľa percent

- účasť voličov (%)

- počet % jednotlivých strán (menej, viac)

- ktorá strana získa viac % hlasov

- počet mandátov

- dostane sa strana do parlamentu

- počet strán v parlamente po voľbách

 

 

 

 

§ 7
Druhy kurzových stávok

 1. Kurzová stávka môže byť vypísaná ako:
  1. sólo stávka/jednoduchá stávka,
  2. kumulovaná stávka/viacnásobná stávka (je možné kombinovať udalosti z predzápasovej a live kurzovej ponuky),
  3. rozpisová stávka/systémová stávka (je možné kombinovať udalosti z predzápasovej a live kurzovej ponuky),
  4. špeciálna stávka (Viac sólo),

 

§ 8
Sólo stávka/Jednoduchá stávka

 1. Sólo stávka (SÓLO) je stávka na jedinú stávkovú udalosť na tikete.
 2. Nárok na výhru pri sólo stávke vzniká správnym určením výsledku platnej stávkovej udalosti, tipovanej na tikete.
 3. Jednoduchá stávka pozostáva len z 1 udalostí na tikete.
 4. Na jednom tikete môže byť aj viacero sólo stávok – tzv. stávky VIAC SÓLO.

 

§ 9
Kumulovaná stávka/Viacnásobná stávka

 1. Kumulovaná stávka (KUM) je stávka na viacero stávkových udalostí tipovaných na jednom tikete.
 2. V kumulovanej stávke nie je dovolené vzájomne kombinovať tzv. podporné stávky, okrem výnimky uvedenej v  §13, bod 6) tohoto herného plánu.
 3. Prípadné čiastkové obmedzenia druhu stávkových udalostí, počtu ich kombinácií a pod. sú v kompetencii prevádzkovateľa.
 4. Nárok na výhru v kumulovanej stávke vzniká správnym určením všetkých výsledkov platných stávkových udalostí, tipovaných na tikete.
 5. Viacnásobná stávka pozostáva z minimálne 2 a maximálne 30 udalostí na tikete a výsledný kurz môže byť maximálne 1000.

 

§ 10
Rozpisová stávka/Systémová stávka

 1. Rozpisová stávka (ROZ) umožňuje tipovať na jednom tikete viacej stávkových udalostí vo vzájomnej kombinácií a v skrátenej forme.
 2. V rozpisovej stávke môže tipujúci tipovať 2 – 20 stávkových udalostí vo zvolenej kombinácii, t.j. jednice (ROZ-1), dvojice (ROZ-2), trojice (ROZ-3), štvorice (ROZ-4), pätice (ROZ-5), šestice (ROZ-6), sedmice (ROZ-7), osmice (ROZ-8), devätice (ROZ-9), desatice (ROZ-10), jedenástica (ROZ-11), dvanástica (ROZ-12), trinástica (ROZ-13), štrnástica (ROZ-14), pätnástica (ROZ-15), šestnástica (ROZ-16), sedemnástica (ROZ-17), osemnástica (ROZ-18), devätnástica (ROZ-19) a dvadsatica (ROZ-20).
 3. V rozpisovej stávke môže tipujúci k tipovaným kombináciám stávkových udalostí pridať ľubovoľný počet pevných tipov (tutoviek), pokiaľ dodrží ustanovenie Herného plánu maximálnom počte tipovaných stávkových udalostí a výške maximálnej výhry na jednom tikete.
 4. V rozpisovej stávke nie je dovolené vzájomne kombinovať tzv. podporné stávky okrem výnimky uvedenej v  §13, bod 6) tohoto herného plánu.
 5. Prípadné čiastkové obmedzenie druhu stávkových udalostí, počtu ich kombinácií a podobne v rozpisovej stávke sú v kompetencii prevádzkovateľa.
 6. Nárok na výhru v rozpisovej stávke vzniká pri správnom určení všetkých výsledkov platných stávkových udalostí tipovaných na tikete ako pevné tipy (tutovky) a všetkých výsledkov platných stávkových udalostí tipovaných v min. jednej rozpisovej kombinácii.
 7. Systémová stávka pozostáva z minimálne 3 a maximálne 16 udalostí na tikete. Minimálny peňažný vklad na tiket (súčet stávkového vkladu a manipulačnej prirážky) je určený sumou 0,5 EUR a maximálny 10.000 eur.

 

§ 11
Live stávka

 1. Live stávka je taká stávka, kde výsledok stávkovej udalosti je možné tipovať pred a aj počas jej trvania.
 2. Live stávka je zreteľne označená nápisom Live stávkovanie pri vypísanej stávkovej udalosti a jej kurzy obvykle podliehajú častým zmenám.
 3. Úspešné uzavretie stávky so stávkovou udalosťou Live je oznámené tipujúcemu oznamom „Tiket bol úspešne zaplatený“.
 4. V prípade, že sa uzavrie stávka, ktorá je v čase podania nezmyselná alebo už odohratá, stávka sa anuluje.
 5. Live stávky je možné kombinovať aj s inými kurzovými stávkami, hlavne pri stávkovaní prostredníctvom internetovej stránky. Prevádzkovateľ môže obmedziť túto možnosť čiastočne alebo úplne, podľa hráčskeho účtu, prípadne na pobočkách alebo stávkových termináloch.

§ 12
Stávka Viac sólo

 1. Stávka VIAC SÓLO (VS) patrí medzi špeciálne druhy stávok. Umožňuje tipujúcemu tipovať na jednom tikete dve a viac sólo stávok.
 2. Všetky samostatné sólo stávky majú rovnaký stávkový vklad. Celkový stávkový vklad stávky Viac sólo je súčtom stávkových vkladov samostatných sólo stávok.
 3. Nárok na výhru vzniká pri správnom určení jednej alebo viacerých výsledkov tipovaných udalostí.
 4. Celková výhra stávky Viac sólo je súčtom výhier samostatných sólo stávok.

 

§ 13
Stávka Veľká domov – peniaze späť

 1. Veľká domov je druh špeciálnej výhernej kumulovanej stávky so stanoveným minimálnym konečným výsledným kurzom. Táto stávka sa vyhodnotí ako výherná v prípade nesprávneho určenia výsledku jednej stávkovej udalosti a súčasne dosiahnutia minimálneho výsledného kurzu na tikete. Nárok na výhru vzniká v tomto prípade ak konečný výsledný kurz ( vypočítaný súčinom jednotlivých kurzov ) po vyhodnotení všetkých stávkových udalostí na tikete je viac ako 70, pričom kurz neuhádnutej stávkovej udalosti sa nahradí kurzom 1,0. Ak bude mať napríklad tiket celkový výsledný kurz 80 a neuhádnutá udalosť má kurz 2,0 zmení sa konečný výsledný kurz na 40 a tipujúcemu teda nevzniká nárok na výhru. V prípade, že je na tikete dosiahnutý minimálny konečný celkový kurz napr. 70 ( pri zmene kurzu neuhádnutej jednej športovej udalosti na 1,0 ), stávka na tikete bude vyhodnotená ako výherná - Veľká domov, s nárokom na výhru v násobkoch stávkového vkladu podľa kurzového ohraničenia.
 2. Výška výhier Veľkej domov v závislosti na dosiahnutom výslednom kurze:

Výsledný kurz             70 – 169,99 = výhra 2 násobku stávkového vkladu

Výsledný kurz             170 – 419,99 = výhra 12 násobku stávkového vkladu

Výsledný kurz             420+ = výhra 21 násobku stávkového vkladu

 1. Neplatí pre live stávky
 2. Minimálny  stávkový vklad na tiket 0,47 € + manipulačný poplatok
 3. Veľká domov platí pre iba pre kumulované stávky
 4. Veľká domov neplatí pre rozpisový tiket a viac sólo tiket
 5. V prípade podozrenia zo zneužitia Veľkej domov, prevádzkovateľ má právo nevyplatiť výhru. Prevádzkovateľ si súčasne vyhradzuje právo pozastaviť Veľkú domov na určitú časovú dobu, prípadne na trvalo, a rovnako zmeniť pravidlá a podmienky tejto stávky.

Časť 4
PRAVIDLÁ STÁVKOVANIA

§ 14
Príjem stávok

 1. Prevádzkovateľ prijíma kurzové stávky:
  1. v stávkových kanceláriách prevádzkovateľa s obsluhou, ktorá je s prevádzkovateľom v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu,
  2. v mandátnych stávkových kanceláriách prevádzkovateľa osobami poverenými prijímať kurzové stávky v mene prevádzkovateľa,
  3. prostredníctvom samoobslužných stávkových terminálov ORION TIP.
  4. prostredníctvom internetovej siete v internetovej herni, po založení a schválení hráčskeho účtu.
 2. Kurzové stávky je možné prijímať až po zverejnení stávkových kurzov na jednotlivé stávkové udalosti, vyhlasované prevádzkovateľom.
 3. Kurzové stávky podávané v stávkových kanceláriách prevádzkovateľa a mandátnych stávkových kanceláriách prevádzkovateľa sa prijímajú a vyplácajú iba v hotovosti a v mene Euro.
 4. Prevádzkovateľ má právo vopred určené stávkové udalosti prijímať len ako sólo stávky, príp. kumulované stávky s udaním minimálneho počtu tipovaných udalostí (trojkombinácia, päťkombinácia a pod.).
 5. Prevádzkovateľ má právo pred uzavretím kurzovej stávky vykonať zmenu stávkových kurzov.
 6. Tipovanie tzv. podporných stávok na jednom tikete je možné iba pri virtuálnych športových podujatiach (umiestnenie pretekára, účastníka podujatia, prípadne jednotlivca alebo mužstva do tretieho miesta a súčasne jeho víťazstvo v tej istej súťaži, a pod. - tiket VIAC SÓLO.).
 7. V prípade, že tiket obsahuje podporné tipy, prevádzkovateľ všetky tieto podporné tipy zo stávky vyradí (nahradí kurzom 1,0). Pokiaľ bude stávka obsahovať iba podporné tipy, bude klientovi vrátený stávkový vklad. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na tikety a stávky tipované na virtuálne športové podujatia.
 8. Prevádzkovateľ má právo bez udania dôvodu stávku neprijať, prípadne obmedziť výšku stávkového vkladu.
 9. Pre uzatvorenie stávky je záväzný kurz, platný v čase uzatvorenia stávky.
 10. V prípade vzniku chyby, ktorá stávku neovplyvňuje (Hanover-Hannover) má prevádzkovateľ právo chybu opraviť.
 11. Minimálny stávkový vklad je 0,47 EUR na jeden stávkový tiket a pri tipovaní prostredníctvom siete internet až vo výške 0,50 EUR. Pre jednotlivé druhy kurzových stávok môže prevádzkovateľ minimálny stávkový vklad zvýšiť a informáciu o tejto zmene zverejní. Maximálny stávkový vklad na jeden tiket pri dodržaní ustanovení Herného plánu o maximálnej výške výhry nie je obmedzený (pokiaľ to podmienky stávky neupravujú inak).
 12. K stávkovému vkladu sa v stávkových kanceláriách prevádzkovateľa a mandátnych stávkových kanceláriách prevádzkovateľa ORION TIP vyberá manipulačný poplatok vo výške 6 % stávkového vkladu. Aby bolo možné stávkový vklad a manipulačný poplatok zaplatiť platnými bankovkami a mincami, zaokrúhľuje sa výška stávkového vkladu spolu s manipulačným poplatkom matematicky smerom hore alebo dole k najbližšej platnej minci.
 13. Pri stávkach podávaných prostredníctvom samoobslužných stávkových terminálov ORION TIP sa vyberá manipulačný poplatok vo výške 6% stávkového vkladu.
 14. Stávkový terminál je samoobslužné zariadenie, pomocou ktorého hráči uzatvárajú stávky na športové udalosti.
 15. Pri stávkovaní prostredníctvom samoobslužných stávkových terminálov je možné pri navýšení kreditu použiť všetky mince od nominálnej hodnoty 5 centov a taktiež všetky bankovky. Kredit je dopĺňaný prostredníctvom akceptora bankoviek, alebo mincovníka.
 16. Pri samoobslužných stávkových termináloch je doba platnosti výplatného kupónu 30 kalendárnych dní.
 17. Výplatný kupón môže byť použitý pri ďalšom podávaní stávky, prípadne jeho hodnota môže byť vyplatená tipujúcemu obsluhou na prevádzke.
 18. Pri výpadku internetového spojenia je príjem stávok na samoobslužnom stávkovom termináli okamžite zastavený.

§ 15
Stávkový tiket podávaný v stávkových kanceláriách prevádzkovateľa, prostredníctvom samoobslužných stávkových terminálov a internetovej siete

 1. Prevádzkovateľ prijíma kurzové stávky od tipujúcich, ktorým vydáva potvrdenie elektronického záznamu o uzatvorenej stávke alebo stávkach  na vlastných tiketoch, alebo iných záznamových médiách, ktoré sú súčasne dokladom pre tipujúceho o uzatvorení stávky.
 2. Stávkový tiket je vytlačený tlačiarňou počítača na základe údajov, ktoré tipujúci oznámil obsluhe v stávkovej kancelárii prevádzkovateľa ORION TIP alebo si vytvoril a potvrdil na samoobslužnom stávkovom termináli ORION TIP. Pri tipovaní prostredníctvom internetovej siete je tiket vyhotovený v elektronickej forme. Tipujúci je povinný prekontrolovať si vo vlastnom záujme údaje na tikete ihneď po jeho prevzatí, vytlačení, alebo vyhotovení na digitálnych záznamových médiach, ak tipoval prostredníctvom svojho hráčskeho účtu.
 3. Stávkový tiket prevádzkovateľa ORION TIP obsahuje najmä názov prevádzkovateľa kurzových stávok, miesto, dátum a čas vytvorenia stávky, názov stávkovej udalosti, tipovaný výsledok a kurz na jednotlivé stávkové udalosti, celkový kurz, stávkový vklad, manipulačný poplatok, eventuálnu výhru a celkovú platbu vrátane manipulačného poplatku, identifikačné číslo tiketu a čiarový kód tiketu.
 4. Stávkový tiket je možné stornovať do 10 minút od jeho vyhotovenia, pokiaľ sa stávková udalosť uvedená na tikete už nezačala alebo medzitým neuplynul čas otváracích hodín prevádzky. Stávku LIVE nie je možné stornovať. Stávkový tiket nie je možné stornovať pri stávkovaní prostredníctvom siete internet v internetovej herni.
 5. Maximálny počet stávkových udalostí na jednom tikete je 20, a pri tipovaní na virtuálne športové podujatia 10, pokiaľ to podmienky stávky neupravujú inak. Zmena maximálneho počtu stávkových udalostí na jednom tikete pre jednotlivé druhy stávok je v kompetencii prevádzkovateľa. Maximálny počet stávkových udalostí na jednom tikete pre samoobslužné stávkové terminály je 20,  a pri tipovaní na virtuálne športové podujatia 10.
 6. Pre uplatnenie nároku na výhru musí hráč predložiť stávkový tiket, ktorý nesmie byť dodatočne dopisovaný a nesmie byť závažne poškodený (chýbajúce číslo tiketu, chýbajúci kód tiketu, chýbajúce údaje, nečitateľnosť údajov na tikete a pod.). V prípade pochybnosti o platnosti stávkového tiketu, je rozhodujúci údaj o elektronickom zázname o uzatvorenej stávke  v systéme spoločnosti prevádzkovateľa ORION TIP.
 7. Obsluha stávkovej kancelárie alebo samoobslužný stávkový terminál vydá tipujúcemu stávkový tiket až po zaplatení stávkového vkladu a manipulačného poplatku.
 8. Falšovanie tiketov spôsobuje zánik nároku na prípadnú výhru a je trestné podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

§ 16
Stávkové kurzy

 1. Stávkové kurzy vyjadrujú mieru pravdepodobnosti správneho určenia výsledku stávkovej udalosti. Oznamuje ich prevádzkovateľ v kurzovom liste a jeho oficiálnych doplnkoch na výveskách v stávkovej kancelárii prevádzkovateľa ORION TIP, v samoobslužných stávkových termináloch ORION TIP a na internetovej stránke spoločnosti.
 2. Jednotlivé stávkové udalosti majú kurz vypísaný na dve desatinné miesta.
 3. Celkový kurz je súčinom jednotlivých kurzov zaokrúhleným na dve desatinné miesta matematicky.
 4. Zmena stávkového kurzu je v kompetencii prevádzkovateľa, pričom na už uzatvorené stávky nemá takáto zmena vplyv.

§ 17
Platné výsledky stávkových udalostí

 1. Platné výsledky stávkových udalostí oznamuje prevádzkovateľ na základe ich získania z oficiálnych zdrojov.
 2. Za platný sa považuje výsledok stávkovej udalosti, dosiahnutý po uplynutí riadneho hracieho času, pokiaľ podmienky stávkovej udalosti nestanovujú inak (stávky na konečný výsledok, stávky na umiestnenie a podobne).
 3. Za uplynutie riadnej hracej doby pri futbale sa považuje ukončenie zápasu rozhodcom, pokiaľ bol dosiahnutý výsledok vyhlásený ako konečný.
 4. Za platný sa považuje výsledok dosiahnutý podľa pravidiel konkrétneho športu, súťaže alebo udalosti, ktorý bol vyhlásený rozhodcami, rozhodcovskou komisiou, riadiacou komisiou, porotou súťaže a pod. Dodatočná zmena výsledku stávkovej udalosti (kontumácia, diskvalifikácia, zmena poradia po pretekoch a podobne) nemá na platný výsledok stávkovej udalosti vplyv.
 5. Ak sa stávková udalosť z akýchkoľvek dôvodov opakuje, platný je výsledok, dosiahnutý v prvom zápase.
 6. Ak rozhodcovská alebo riadiaca komisia v priebehu pretekov alebo súťaže zmení pravidlá, platí takto dosiahnutý výsledok (napr. zníženie počtu kôl v skokoch na lyžiach, skrátenie motoristických pretekov, zníženie počtu víťazných setov a podobne).
 7. V prípade, že stávková udalosť bola zahájená a v jej priebehu jeden zo súperov odstúpil, prípadne nedokončil preteky (zranenie, vyčerpanosť a pod.), platným výsledkom je víťazstvo protivníka. Výnimku tvorí odstúpenie hráča v tenise (skreč), kedy sa stávková udalosť anuluje. Pri stávkových udalostiach, ktorých momenty pre určenie výsledku nastali ešte pred odstúpením hráča sa postupuje podľa §16 bod 12.
 8. V prípade, že je akákoľvek udalosť prerušená, stávky sú platné ak je táto udalosť dohraná v priebehu ďalších dvoch kalendárnych dní. Výnimku tvoria stretnutia v baseballe (§17 bod 1) a v tenise, kde sa na vyhodnotenie zápasu čaká až do jeho odohrania alebo zrušenia počas trvania turnaja.
 9. V prípade, že sa stávková udalosť v porovnaní s termínom vypísaným organizátorom súťaže uskutoční neskôr, za platný sa považuje výsledok, dosiahnutý v priebehu ďalších dvoch kalendárnych dní po tomto termíne.
 10. Za platný sa považuje i výsledok medzištátnych a medzinárodných stretnutí, stretnutí priateľských, pohárových, exhibičných, turnajov a pod., ktoré sa neodohrali na mieste, zverejnenom prevádzkovateľom. Za domáce ihrisko sa v takomto prípade považuje ihrisko, ktoré si mužstvo uvedené na prvom mieste ako ihrisko domáce zvolilo. Stretnutie však musí byť odohraté v štáte družstva uvedenom ako domáce. Prípadné neuvedenie neutrálneho ihriska prevádzkovateľom, preto nie je dôvodom k anulovaniu stávkovej udalosti.
 11. Odohranie tenisového stretnutia na inom, než uvedenom povrchu, nemá vplyv na platnosť stávky.
 12. Ak je stávková udalosť prerušená alebo nedohraná, je prípadný tip na čiastkový výsledok (1.polčas, 1. set, počet gemov a pod.) alebo moment v zápase platný len ak sa daná časť stávkovej udalosti riadne dohrala alebo ak už moment v zápase nastal a nemôže dôjsť k zmene výsledku (napr. bol prekročený počet gemov alebo gólov pre určenie výsledku pri stávke na počet odohraných gemov alebo počet gólov, výsledok 1. setu a pod.). V prípade stávok, pri ktorých v čase prerušenia alebo nedohrania (skrečovania) nie je možné jednoznačne určiť výsledok (napr. pri skreči nie je možné určiť presný výsledok, počet gemov a pod.), sa postupuje podľa ustanovenia § 17 bod 7.

§ 18
Anulovanie stávky

 1. Ak sa stávková udalosť v porovnaní so zverejneným termínom v kurzovom liste a jeho oficiálnych doplnkoch na výveskách stávkovej kancelárie, na internetovej stránke www.oriontip.sk a v samoobslužných stávkových termináloch ORION TIP prevádzkovateľa uskutoční neskôr, ako v priebehu dvoch ďalších kalendárnych dní, stávka sa anuluje. Výnimkou je tipovanie zápasov baseballu, kde v prípade neuskutočnenia zápasu v stanovenom termíne z akéhokoľvek dôvodu sa stávkový vklad vracia bez čakania na odohranie zápasu.
 2. V prípade, že stávková udalosť bola v čase prijatia stávky už rozohraná, prípadne odohraná, stávka sa anuluje. Uvedené neplatí pre LIVE stávky.
 3. V prípade, že sa stávková udalosť z akýchkoľvek príčin neodohrá vôbec, stávka sa anuluje.
 4. V prípade nenastúpenia hráča na uskutočnené stretnutie pri stávkach na jeho individuálny výkon v tomto stretnutí (napr. či hráč dá gól a pod.), sa stávka vyhodnotí ako nevýherná.
 5. V prípade, že bola uzavretá stávka na výsledok kolektívu (osemveslica, štvorboby a pod.), prípadne jednotlivca (umiestnenie v pretekoch F1), a tento sa podujatia nezúčastní napriek ich uvedeniu v oficiálnej štartovej listine, stávka sa anuluje.
 6. V prípade, že sa stávková udalosť s vopred stanovenou dĺžkou hracej doby nedohrá, stávka sa anuluje. To neplatí v prípade tipov na čiastkový výsledok podľa §16 odsek 12.
 7. Stávková udalosť sa anuluje v prípade, kedy nie je možné uskutočniť vyhodnotenie stávky.
 8. Ak stávka bez remízy skončí nerozhodným výsledkom v riadnom hracom čase, stávka sa anuluje.

§ 19
Vrátenie stávkové vkladu

 1. Ak bola v sólo stávke tipovaná stávková udalosť anulovaná, vráti prevádzkovateľ tipujúcemu stávkový vklad i manipulačný poplatok. V prípade sólo stávky tipovanej prostredníctvom samoobslužného stávkového terminálu ORION TIP vyplatí obsluha terminálu hráčovi stávkový vklad i manipulačný poplatok do kreditu na terminály. Ak sa sólo stávka tipovaná prostredníctvom siete internet anuluje, prevádzkovateľ vráti tipujúcemu stávkový vklad na jeho hráčske konto vo výške stávkového vkladu.
 2. Ak boli v rozpisových stávkach  a skupinových rozpisových stávkach stávkové udalosti jednej čiastkovej stávkovej kombinácie anulované, vráti prevádzkovateľ tipujúcemu stávkový vklad i manipulačný poplatok tejto čiastkovej stávkovej kombinácie. Ak boli pri stávkovaní prostredníctvom stávkového terminálu ORION TIP v rozpisových stávkach stávkové udalosti jednej čiastkovej stávkovej kombinácie anulované, vyplatí obsluha terminálu tipujúcemu stávkový vklad tejto čiastkovej stávkovej kombinácie na kredit do terminálu.
 3. Ak boli v kumulovanej stávke anulované všetky stávkové udalosti, alebo boli v týchto stávkach všetky tipované udalosti podporné, prevádzkovateľ vráti tipujúcemu stávkový vklad i manipulačný poplatok. V prípade, že sa takýto tiket tipoval prostredníctvom internetovej siete, bude vrátený len stávkový vklad na hráčske konto.

 

§ 20
Výhry a kupóny

 1. Nárok na výhru vzniká tipujúcemu po zverejnení oficiálnych výsledkov, ak:
  1. boli správne určené výsledky všetkých platných stávkových udalostí tipovaných na tikete,
  2. pri stávkach, podávaných v stávkových kanceláriách prevádzkovateľa, tipujúci odovzdá výherný stávkový tiket, ktorého údaje sú totožné so záznamom stávky v počítači stávkovej kancelárie.
  3. pri stávkach podávaných na stávkových termináloch ORION TIP, tipujúci po overení výherného stávkového tiketu na termináli, si môže sumu výhry z výherného stávkového tiketu dať priamo preplatiť obsluhe v hotovosti, alebo načítať pomocou čítačky čiarových kódov na termináli do kreditu terminálu, čím je výherný stávkový tiket preplatený. Kredit môže tipujúci využiť na podanie nových stávok alebo si vytlačiť výplatný kupón, pomocou ktorého požiada obsluhu terminálu o vyplatenie. Výplatný kupón je možné tiež načítať do kreditu terminálu pomocou čítačky čiarových kódov na termináli,
  4. Ak využil funkciu CashOut.
 2. Výška výhry sa zaokrúhľuje na najbližší 1 eurocent smerom nahor.
 3. Prevádzkovateľ je povinný vyplatiť výhercovi výhru ihneď po zverejnení oficiálnych výsledkov, najneskôr však do 5 dní po uplatnení nároku na výhru.
 4. Pri stávkach podávaných v stávkových kanceláriách a na stávkových termináloch ORION TIP je tipujúci povinný uplatniť si nárok na výhru najneskôr do 31 dní od vyhlásenia posledného oficiálneho výsledku tipovaných stávkových udalostí na tikete. Po uplynutí tejto doby prepadá výhra v prospech prevádzkovateľa.
 5. V prípade hotovostnej výplaty výhry vyššej ako 700,- EUR je výherca povinný z bezpečnostných dôvodov dohodnúť s obsluhou stávkovej kancelárie presný čas výberu výhry, a to minimálne deň pred plánovaným výberom. Obsluha stávkovej kancelárie však výhru vyplatí aj bez dodržania postupu podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ má požadovanú čiastku okamžite k dispozícii.
 6. V prípade výhry vyššej ako 2000,- EUR (po vzájomnej dohode aj nižšej), a to i na viacerých tiketoch, je prevádzkovateľ oprávnený z bezpečnostných dôvodov čiastku:
  1. zaslať výhercovi podľa jeho písomného pokynu na účet do banky, alebo
  2. zaslať poštovou poukážkou na adresu určenú výhercom, alebo
  3. vyplatiť výhercovi v hotovosti v centrále prevádzkovateľa (neplatí pre výhry vyššie ako 5000 eur, ktoré sa vyplácajú výhradne bankovým prevodom).

V prípade bezhotovostnej platby výherca odovzdá výherné tikety, ktoré budú nahradené potvrdením od obsluhy stávkovej kancelárie.

 1. Výhru je možné vyplatiť iba raz, preto je v záujme tipujúceho chrániť tiket pred zneužitím.
 2. Maximálna výška výhry na jednom tikete je 20 000 EUR. Pre jednotlivé druhy kurzových stávok môže prevádzkovateľ maximálnu čistú výhru znížiť a informáciu o tejto zmene zverejní.
 3. Manipulačný poplatok sa pri výpočte výšky výhry nezohľadňuje.
 4. V prípade anulovania niektorej stávkovej udalosti sa výška výhry stanoví zmenou kurzu tejto stávkovej udalosti na 1,00 v súčine s kurzami ostatných stávkových udalostí uvedených na tikete so stávkovým vkladom.
 5. V prípade umiestnenia pretekárov na rovnakom mieste (tzv. mŕtve preteky), upraví sa stávkový kurz tejto udalosti podľa vzorca: upravený kurz   kde K je pôvodný kurz a N je počet pretekárov na rovnakom mieste.
 6. Pri uplatňovaní nároku na vyššie výhry je prevádzkovateľ oprávnený požiadať výhercu o preukázanie totožnosti dokladom.
 7. Ak vzniknú pred výplatou výhry pochybnosti o regulárnosti stávky, prípadne bude uzavretá stávka vyhodnotená ako neobvyklá obchodná operácia v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, výplata výhry bude podľa príslušných ustanovení tohto zákona pozastavená.
 8. Výhry prevyšujúce čiastku 5000 EUR sú vyplácané výhradne bezhotovostne, a to poukázaním na bankový účet hráča.
 9. Nárok na výhru je možné si uplatniť iba prostredníctvom kanála, akým bol stávkový tiket prijatý (stávková kancelária s obsluhou, samoobslužný stávkový terminál).
 10. V prípade výhry na stávkovom termináli ORION TIP, tipujúci si môže čiastku dosiahnutej výhry na výhernom tikete spätne načítať do kreditu a použiť na ďalšie stávkovanie. Potvrdenie o kredite, ktorý tipujúci alebo výherca nevyužije k ďalšiemu stávkovaniu na stávkovom termináli, si vytlačí na výplatný kupón, ktorý slúži ako doklad o finančnom nároku tipujúceho resp. výhercu. Tento je možné si dať preplatiť obsluhou stávkového terminálu.
 11. Výplatný kupón vydávaný samoobslužnými terminálmi ORION TIP má platnosť 30 dní od jeho vystavenia.

 

§ 21 CashOut

 

Je funkcia, prostredníctvom ktorej má hráč právo predčasne vyplatiť svoju stávku na sumu ponúkanú prevádzkovateľom, aby sa zabránilo prípadným stratám z dôvodu nepriaznivého aktuálneho výsledku udalosti alebo sa zaistil čiastočný zisk.

Táto funkcia bude dostupná pre všetky stávky, pre ktoré bude aktívny symbol výplaty. V takom prípade môže hráč kliknúť na tlačidlo a dať si vyplatiť sumu, ktorú prevádzkovateľ ponúka pre stávku. Prevádzkovateľ môže ponúknuť sumu, ktorá je vyššia, nižšia alebo rovná možnej výhre. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený nevykonávať žiadne ponuky na predčasné vyplatenie hráčovej stávky.

Ak hráč súhlasí s výškou navrhovanej sumy, potvrdí súhlas s výškou navrhovanej sumy kliknutím na príslušné tlačidlo. Dostane sumu, ktorú ponúka prevádzkovateľ. Potom bude stávka uzavretá. Pokiaľ hráč túto funkciu nevyužije alebo nesúhlasí s navrhovanou sumou, bude jeho stávka považovaná za platnú až do skončenia danej udalosti.

Funkcia výplaty je aktívna po uzavretí stávky až do ukončenia udalosti. Suma navrhnutá pre predčasnú výplatu sa môže meniť v závislosti od niektorých podmienok (výška stávky, kurz na udalosť, kurz na udalosť v okamihu použitia funkcie CashOut, marža definovaná prevádzkovateľom). O záverečnej sume rozhoduje prevádzkovateľ.

V prípade použitia funkcie CashOut sa navrhovaná suma vyplatí hráčovi predpísaným spôsobom. Prevádzkovateľ môže zapnúť/vypnúť funkciu CashOut podľa vlastného uváženia.

Napríklad hráč staví 1 000 EUR s kurzom 2,20. V prípade výhry bude výška výhry 2 200 EUR (1 000 x 2,20). Ak sa kurzy nezmenia, výška predčasnej výplaty ponúkanej prevádzkovateľom bude napríklad 900 EUR (na základe marže stanovenej prevádzkovateľom), t.j.(1 000 - 1 000 x 10%), ktorá bude odpočítaná od výšky stávky.

Časť 5
Bonusy

§ 22
Bonusy

 

Bonus vždy udeľuje ORION TIP. Hráč nemá žiadny právny nárok na udelenie bonusu. Prevádzkovateľ rozhoduje o tom, komu udelí bonus podľa pravidiel a podmienok systému bonusov. Základným typom bonus je vstupný bonus, ktorý sa vzťahuje na hodnotu prvého vkladu hráča a predstavuje percentuálny podiel z prvého vkladu. Podmienky vstupného bonusu musia byť splnené pred samotným pripísaním bonusu. Prevádzkovateľ môže prideliť hráčovi bonus formou voľnej stávky. Takýto bonus nie je priamo pripísaný na hráčsky účet a jeho zostatok sa nenavýši, ale je použitý ako suma vkladu pri jej zvolení hráčom na zobrazenom tikete. ORION TIP môže použitie voľnej stávky obmedziť výškou kurzov jednotlivých udalostí na tikete, výškou celkového kurzu, počtom udalostí, ako aj druhom udalostí ktoré môže stávka obsahovať. ORION TIP môže pripísať voľnú stávku na hráčsky účet. Okrem vstupného bonusu ORION TIP ponúka ďalšie druhy bonusov uvedené v príslušnej sekcii na internetovej stránke. V tejto sekcii sú taktiež uvedené podrobné pravidlá bonusov tak, aby mal hráč možnosť sa s nimi oboznámiť.

Časť 6
Virtuálne športové podujatia

§ 23
Pravidlá stávok na virtuálne športové podujatia

 1. Virtuálne športové podujatia sú elektronické, náhodne počítačom simulované podujatia, ktorých výsledok je určený generátorom náhodných čísel. Zobrazené sú pomocou animovanej grafiky, alebo prehraté celé, prípadne z fragmentov záznamov skutočných podujatí.
 2. Virtuálne športové podujatia sú: Preteky Chrtov, Virtuálne Konské Dostihy, Virtuálne Preteky Chrtov, Virtuálne Preteky Motocyklov a Preteky Autíčok.
 3. Stávky na virtuálne športové podujatia je možné podávať v stávkových kanceláriách ORION TIP s obsluhou a v samoobslužných stávkových termináloch ORION TIP. Pre uzatváranie stávok na virtuálne športové podujatia sa vzťahujú všeobecne platné ustanovenia Herného plánu, ak nie je uvedené inak.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť možnosti tipovania formou úpravy ponuky stávkových príležitostí, prípadne vynechať niektoré, alebo aj všetky virtuálne športové podujatia v ponuke celkovo, čiastkovo, na vybraný časový úsek alebo na trvalo, a to celoplošne, alebo len na vybraných prevádzkach a stávkových termináloch.
 5. Kurzy na stávkové udalosti sú zobrazené pred konkrétnym virtuálnym športovým podujatím na obrazovkách stávkového terminálu, prípadne externého TV, a formou tabuľky. V čase pred začatím podujatia má tipujúci možnosť staviť na vybranú stávkovú udalosť. Stávky medzi jednotlivými virtuálnymi podujatiami nie je možné medzi sebou kombinovať. Maximálny počet stávkových udalostí na jednom tikete je 10.
 6. Po uzatvorení stávok v časovom limite pred začatím podujatia systém automaticky vyberie náhodný pretek, ktorý sa premietne na obrazovkách stávkového terminálu ORION TIP, prípadne na externom TV.
 7. Po skončení každej virtuálnej hry sú na obrazovkách ( prípadne TV ) zverejnené oficiálne výsledky, na základe ktorých sú v zmysle Herného plánu vyplácané výhry.
 8. Minimálny stávkový vklad je 0,47 EUR na jednu stávkovú udalosť virtuálnej hry, pri tipovaní na kamenných pobočkách a stávkových termináloch ORION. Maximálna platba na jeden tiket obmedzená maximálnou výhrou, pričom maximálna výhra na tiket nesmie presiahnuť 10 000 EUR.
 9. Storno tiketu podaného na virtuálne hry je možné a riadi sa platnými ustanoveniami tohto Herného plánu. Stávky na virtuálne športové podujatia nie je možné kombinovať s inými druhmi stávok (športové stávky, LIVE stávky). V prípade technickej poruchy ( výpadok el. prúdu, porucha obrazovky ), ktorá nemá vplyv na dodržanie herného postupu alebo Herného plánu, ostávajú všetky stávky v platnosti.

Časť 7
Reklamácie

§ 24
Reklamačný poriadok

 1. V prípade nespokojnosti tipujúceho sa prevádzkovateľ bude snažiť o riešenie jeho podnetov prioritne ešte pred samotným začatím reklamačného konania. Na tieto účely môže tipujúci komunikovať so zákazníckou podporou a to telefonicky, emailom na [email protected], prostredníctvom LIVE chatu alebo odkazovej schránky po prihlásení do užívateľského účtu na webovej stránke www.oriontip.sk. Ak nebude tipujúci spokojný s vyriešením problému, môže postupovať podľa tohto ustanovenia herného plánu.
 2. Tipujúci je oprávnený podávať sťažnosti a reklamácie, ktoré súvisia s jeho účasťou na kurzových stávkach. Môže sa jednať napríklad o nesúhlas s výhernou sumou, vyhodnotením alebo výsledkom stávkovej udalosti, zostatkom na hráčskom účte, odmietnutím prijať stávku a pod. Prevádzkovateľ pri ich riešení postupuje v súlade s týmto herným plánom a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Reklamácie môže tipujúci uplatniť ( podať ) najneskôr do 15 dní od vyhlásenia platných výsledkov, alebo odo dňa, kedy nastala sporná udalosť a to doporučene poštou na adresu prevádzkovateľa: ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 058 01 Poprad. Výnimkou sú reklamácie údajov na tikete podľa § 24 tohto herného plánu.
 4. Reklamácia musí obsahovať presný a pravdivý popis reklamovanej skutočnosti alebo skutkového stavu, čas a dátum reklamovanej udalosti,  a presnú identifikáciu tipujúceho pozostávajúcu z:
  • Titul, meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Užívateľské meno
  • Adresu trvalého bydliska alebo korešpondenčnú adresu, prípadne kontaktný email, na doručenie odpovede
 5. Podaním a následným doručením reklamácie začína prevádzkovateľ reklamačné konanie. Po preskúmaní oprávnenosti reklamácie, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamácie je prevádzkovateľ povinný oznámiť svoje rozhodnutie o výsledku šetrenia reklamácie.
 6. Ak tipujúci nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže voči rozhodnutiu prevádzkovateľa podať námietku do 15 dní od doručenia rozhodnutia o výsledku šetrenia reklamácie. Tipujúcemu bude oznámený výsledok o šetrení námietky do 30 dní od prevzatia námietky. Ak tipujúci nie je spokojný s vyriešením reklamácie a následnej námietky, je oprávnený postupovať v súlade s platným právom Slovenskej republiky.
 7. Pri posudzovaní oprávnenosti sťažnosti alebo reklamácie je smerodajný údaj uložený na technických prostriedkoch prevádzkovateľa ( server, záznamové médium a pod. )
 8. Čas riešenia reklamácie má pre termín výplaty výhry odkladný účinok.
 9. Reklamácie, ktoré neobsahujú informácie v súlade s podmienkami tohto reklamačného poriadku alebo herného plánu, alebo tie, ktoré napriek správnosti obsahových náležitosti neboli podané včas, budú odmietnuté ako neopodstatnené.
 10. Na reklamácie a sťažnosti týkajúce sa nesprávnej identifikácie stávkovej udalosti (zhoda mena, skratky, nejednoznačné pomenovanie, nepochopenie predmetu stávky atď.) nebude braný ohľad. Rovnako, pri riešení reklamácie, sťažnosti alebo dopytu prevádzkovateľ nebude prihliadať na skutočnosti, ktoré nastali následkom toho, že tipujúci nepozná ustanovenia tohto herného plánu, došlo k nesprávnemu subjektívnemu výkladu skutočnosti z jeho strany alebo nedodržal postupy a pravidlá pri účasti na Stávkových hrách.
 11. V rozhodnutiach o prípadoch, na ktoré sa ustanovenie herného plánu nevzťahujú, sa tipujúci dobrovoľne podriaďuje rozhodnutiu prevádzkovateľa.
 12. Náklady spojené s reklamačným konaním sú na ťarchu jednotlivých strán.

§ 25
Reklamácie údajov na tikete

 1. Údaje uvedené na tikete môže tipujúci reklamovať do 10 minút od podania tiketu, pokiaľ stávková udalosť uvedená na tikete už nezačala alebo medzitým neuplynul čas otváracích hodín. V uvedenom čase môže tipujúci tiket podaný na pobočke a prostredníctvom terminálu stornovať. Storná stávok nie sú možné pri tipovaní kurzových stávok prostredníctvom siete internet v internetovej herni. Neskoršie reklamácie údajov na tikete sa neprijímajú.

 

 

Časť 8
Záverečné ustanovenia

§ 26

 1. V prípade, že v dôsledku mimoriadnych okolností prevádzkovateľ pozastaví príjem stávok, nevzniká tipujúcim nárok na náhradu škody.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo realizovať v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, resp. ÚRHH zmeny a doplnky herného plánu.
 3. Tipujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ je v prípadoch stanovených zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, povinný zisťovať a evidovať jeho osobné údaje.

 

Tento herný plán nadobúda účinnosť dňom .............................................

 

 

Herný plán bol schválený Úradom pre reguláciu hazardných hier dňa: