Hlavné pravidlá prijímania stávok

Stávky sa prijímajú iba od tých osôb, ktoré súhlasia s pravidlami stanovenými prevádzkovateľom. Každá uzatvorená stávka je potvrdením, že hráč pozná pravidlá stávkovej spoločnosti a úplne s nimi súhlasí.

Stávky sa prijímajú až do skutočného začiatku udalosti, s výnimkou stávok live. V prípade, že z nejakého dôvodu bola stávka uzatvorená po skutočnom začiatku udalosti, považuje sa za vyhodnotenú kurzom 1,00 s výnimkou aktuálnych live stávok.

Stávky live sú stávky, ktoré sa prijímajú počas podujatia podľa uváženia prevádzkovateľa. V tomto prípade môžu byť stávky akceptované iba dovtedy, kým nie je známy výsledok udalosti. Stávky uzatvorené po zistení výsledku udalosti sa považujú za stávky s kurzom 1,00. Informácie poskytnuté prevádzkovateľom o udalosti počas prijímania live stávok (skóre, čas, atď.), slúžia iba na informačné účely a nemôžu byť základom pre výpočet, či vyhodnocovanie stávky.

Prevádzkovateľ má právo vrátiť vklad kedykoľvek pred skutočným začiatkom podujatia. V takom prípade sa uzatvorená stávka alebo stávky sa vyhodnocujú kurzom 1,00 a prevádzkovateľ o tom informuje prostredníctvom zodpovedajúcich zmien v programe alebo prostredníctvom iných informačných zdrojov. Tipujúci nemá povolené uzatvárať stávky na udalosť, na ktorej sa priamo zúčastňuje, alebo udalosť sa považuje za dohodnutú. Napríklad, ak je tipujúci účastníkom zápasu, rozhodca, majiteľ tímu, tréner, alebo ak na základe písomného potvrdenia organizácie Federbet AISBL (http://federbet.com), došlo k dohode o výsledku udalosti medzi účastníkmi zápasu, rozhodcami, trénermi alebo dvoma tímami atď. Pri stávke hráč potvrdzuje, že nepozná výsledok udalosti, na ktorú uzavrel stávku. V prípade porušenia týchto podmienok, ako aj v prípade uzatvárania stávok na dohodnuté udalosti, má prevádzkovateľ právo nevyplatiť výhru a stávka sa vyhodnotí kurzom 1,00.

Vo všetkých prípadoch, keď sa stávka považuje za vyhodnotenú kurzom 1,00, musí byť vrátená, a ak je stávka zahrnutá do kumulovanej stávky alebo rozpisovej stávky, vyhodnocuje sa kurzom „1,00“ (jedna). Neovplyvňuje výsledky ostatných udalostí v stávke alebo rozpise viacerých stávok.

Všetky stávky sa prijímajú na základe udalostí navrhovaného programom podľa kurzov definovaných prevádzkovateľom. Pre každú udalosť v programe je uvedené jedinečné číslo a je uvedený konečný dátum a čas prijatia stávok na udalosti. Dátum a čas začatia udalosti špecifikovanej v programe sú informatívne. Nesprávne zadaný dátum nie je dôvodom na zváženie neplatnosti stávky. V prípade, že sa udalosť začala skôr alebo neskôr ako v pôvodne oznámenom čase, výsledok sa nepovažuje za vyhodnotený s kurzom 1,00. V takom prípade sa stávky považujú za platné, ak boli uzavreté pred skutočným začiatkom podujatia. Stávky uzatvorené po skutočnom začiatku podujatia sa považujú za stávky s kurzom 1,00 (okrem stávok live). Na výpočet stávok sa za začiatok podujatia považuje skutočný čas začiatku podujatia a tento čas sa určí na základe informácií poskytnutých oficiálnym organizátorom alebo organizátormi podujatia.

Stĺpec „Udalosť“ obsahuje názvy súťažiacich tímov alebo udalostí, na ktoré sa stávky prijímajú. V zozname udalostí prvé meno označuje domáci tím. Ak sa zápas uskutoční na mieste tímu, ktoré je uvedené na druhom mieste zoznamu, stávky uzatvorené na tento zápas sa vyhodnotia s kurzom „1,00“ (jedna), s výnimkou nasledujúcich prípadov:

a) oba tímy sú z toho istého mesta,

b) zápasy sa konajú v rovnakom meste, v prípade medzinárodných turnajov - v tej istej krajine,

c) keď je to posledné kolo pohárových zápasov.

Preloženie miesta zápasu na neutrálny základ nie je dôvodom na zrušenie stávok.

Ďalším v programe sú výsledky podujatí, kurzy, hendikepy, spolu s ich konvenčnými znakmi (napríklad: anglická verzia - dátum, futbal: Anglicko - Belgicko, výsledok udalosti: výhra prvého tímu - V1, Kurz - 1,28, Počet gólov - 2,5 nad - 1,70, pod – 2,00, hendikep pre prvý tím - 1.5.

Program môže obsahovať iné informácie, ktoré majú pri uzatváraní stávok zásadný význam a umožňujú hráčovi správne používať program, ako aj pochopiť význam a podstatu konvenčných označení, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

V jednotlivých tenisových turnajoch, ako aj v zápasoch záverečného kola veľkých turnajov, ktoré sa konajú v jednej krajine, je poradie vypísaných súťažiacich v ponuke voľné.

V prípade, že udalosť, ktorá sa ešte nezačala, je odložená do viac ako 72 hodín, stávky zostávajú v platnosti. V prípade uplynutia 72 hodín sú stávky vrátené. Ak počas 72 hodín existujú informácie o odložení podujatia o viac ako 72 hodín, konečné rozhodnutie o platnosti alebo vrátení stávok urobí kancelária bookmakerov, pokiaľ právne predpisy neurčujú nič iné. Ak sa zápasy NBA, NHL, NFL, bejzbal (MLB) neuskutočnia v určený deň, sú sumy stávok vrátené okamžite nasledujúci deň, s výnimkou prípadov, keď bol určený nesprávny dátum začiatku zápasu.

Začatá udalosť sa môže prerušiť, t. j. nemusí sa z nejakého dôvodu dohrať až do konca. Udalosť, ktorá bola prerušená a nebola ukončená do 24 hodín sa považuje za ukončenú, ak sa hrá najmenej 40 minút v basketbale (NBA), 35 minút v európskom basketbale. V týchto prípadoch je skutočným výsledkom (oficiálnym výsledkom) udalosti (ktorá sa považuje za ukončenú) výsledok, ktorý je zaznamenaný v čase prerušenia podujatia (okrem tenisu). Vo všetkých ostatných prípadoch sa udalosť považuje za nedokončenú, vrátane prerušenia zápasu v čase nerozhodného výsledku v tých športoch, kde nie je povolená nerozhodnosť, remíza (basketbal, bejzbal, hokejové zápasy NHL atď.) Stávky (vrátane live stávok) musia byť vrátené.

Ak bola udalosť prerušená a považuje sa za nedokončenú, výsledky, ktoré sú už stanovené v čase jej prerušenia a nezávisia od konečného výsledku udalosti (napríklad tím skóruje, kto skóruje prvý, aký bude výsledok prvej polovice atď.) sa berú ako základ pre vyhodnotenie stávok (vrátane stávok live).

Pri vyhodnocovaní stávok na štatistiku jedného kola (tour) alebo jedného hracieho dňa, ak sa jedna alebo viac udalostí (zápasov) nepovažujú za ukončené, stávky sa vyhodnocujú kurzom „1,00“, s výnimkou stávok, ktorých výsledky sú určite jasné, bez ohľadu na to, či sa uskutočnili iné udalosti (zápasy) alebo nie.

 

 

Napríklad:

Predpokladajme, že v talianskej Serie A v jednom z kôl (ligovej sezóny) sa neuskutočnili dva z desiatich zápasov, päť zápasov sa skončilo domácim víťazstvom, dva zápasy sa skončili víťazstvom hostí a jeden zápas sa skončil remízou so skóre 2:2.

Ak sú na túto udalosť stávky:

a) najmenej päť zápasov tohto kola sa skončí domácou výhrou,

b) v tomto kole bude dosiahnuté skóre 2:2,

tieto stávky sa považujú za vyhrané.

Ak sú na túto udalosť stávky:

a) najmenej tri zápasy tohto kola skončia víťazstvom hostí,

b) celkový počet gólov strelených v tomto kole bude párny,

tieto stávky sa musia vrátiť (počítajú sa podľa kurzu „1,00“).

Ak je stávka na to, že v žiadnom zápase kola nebude remíza so skóre 2:2, táto stávka sa považuje za prehranú.

V prípade chýb spôsobených zamestnancami alebo chybami v softvéri (zjavné chyby v softvéri, kurzy, súčty, nevýhody, nesúlad pravdepodobností na rôznych miestach, netypické, nepravdivé kurzy atď.) a argumenty dokazujú nepresnosť stávky (vrátane live stávok), sa stávka považuje za neplatnú a je možné ju vrátiť bez ohľadu na to, či je vyhrávajúca alebo prehrávajúca.

Ak dôjde k technickej chybe, ale neovplyvní to výsledok udalosti, stávka sa počíta podľa definovaných kurzov. Príklad: Ak sa zápas „CSKA“ - „Zenit“ ruskej futbalovej ligy objaví omylom v ponuke futbalovej španielskej La Ligy, vyhodnocuje sa podľa definovaných kurzov a výsledkov, pokiaľ sa v španielskej La Lige skutočne neobjavia tímy s rovnakými názvami (CSKA, Zenit).

Prevádzkovateľ nezodpovedá za absolútne presný preklad mien hráčov, tímov, miest, kde sa podujatie koná. V takýchto prípadoch stávky nebudú vyhodnotené kurzom 1,00.

V prípade odhalenia podvodov počas prijímania stávok a vykonávania finančných transakcií nie sú výherné sumy vyplatené a páchatelia sú trestne zodpovední podľa právnych predpisov.

Sťažnosti na kontroverzné otázky sa prijímajú v písomnom vyhlásení do 5 dní po ukončení podujatia. Pri diskusii o kontroverzných veciach, ktoré nemajú precedens a nie sú upravené týmito predpismi, konečné rozhodnutie vydá prevádzkovateľ.